Serwis używa plików cookies, których zakres wykorzystania określają ustawienia Twojej przeglądarki. Bez zmiany tych ustawień informacje z plików cookies mogą być wykorzystane w celu personalizacji wyświetlanych reklam. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
zamknij

Jak korzystać z formularza "Kontrola danych osobowych"?

Aktualizacja z 25.05.2018 - poniższa informacja o formularzu dotyczy praw osoby, której dane dotyczą, przysługujących na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Formularz w obecnej wersji uwzględnia już jednak stan prawny określony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Instrukcja korzystania z formularza uwzględniającego nowy stan prawny zostanie niebawem uzupełniona. Natomiast sposób jego wypełniania pozostał niezmieniony.

Formularz "Kontrola danych osobowych" może zostać wykorzystany celem realizacji uprawnień przysługujących na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. Treść przesłanej wiadomości zależy od wyborów dokonanych przez użytkownika oraz danych dostarczonych w trakcie uzupełniania formularza.

Formularz składa się wyłącznie z dwóch kroków. W pierwszym kroku użytkownik musi wskazać, jakie prawa chce zrealizować. Ma do wyboru następujące opcje:

  • prawo dostępu do danych na swój temat oraz do informacji o procesie ich przetwarzania (można skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy w stosunku do określonego administratora danych),
  • prawo do poprawienia danych niekompletnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych,
  • prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych zebranych z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych zbędnych do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
  • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na cele marketingowe lub ich przekazywania innym administratorom.

Wyłącznie w przypadku wyboru opcji prawa dostępu do danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, użytkownik nie będzie musiał podawać dodatkowych informacji. W pozostałych przypadkach zgłoszenia muszą zostać uzasadnione przez użytkownika.

W przypadku prawa do poprawienia danych należy określić jakie dane mają zostać uzupełnione, uaktualnione lub sprostowane przez administratora danych osobowych. Przykładowo można napisać: "Moje dane osobowe w postaci [określenie poprawianych danych] upublicznione na Państwa stronie internetowej: [adres strony] są nieaktualne. Dane te powinny zostać niezwłocznie poprawione na: [określenie danych poprawnych]".

Żądanie wstrzymania przetwarzania danych zebranych z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych wymaga określenia, jakich danych dotyczy wniosek oraz uzasadnienia okoliczności zebrania danych niezgodnie z prawem. Podobnie jest w przypadku żądania usunięcia danych zbędnych do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, gdzie należy określić dane, których dotyczy wniosek oraz wskazać okoliczności uzasadniające, że dane te są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Nieco więcej trudu trzeba sobie zadać przy uzasadnieniu wniosku w zakresie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. W tym miejscu konieczne jest wykazanie tej szczególnej sytuacji, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych. Jak wskazuje się w literaturze prawniczej (P. Litwiński, P. Barta, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2016), z uzasadnienia takiego żądania powinno także wynikać, że potrzeba ochrony prywatności podmiotu danych ze względu na szczególną sytuację powinna przeważyć nad potrzebą przetwarzania tych danych przez administratora.

Istotną informacją jest również to, że z prawa do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację oraz z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na cele marketingowe lub ich przekazywania innym administratorom można skorzystać tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych ma miejsce w przypadku niezbędności przetwarzania danych dla wykonywania prawem określonych zadań realizowanych dla dobra publicznego lub w sytuacji przetwarzania danych w warunkach realizacji tzw. prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych osobowych. Co do zasady więc prawo wniesienia sprzeciwu nie przysługuje, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Natomiast z uwagi na to, że celem jest zaprzestanie dalszego przetwarzania, w generowanej przez użytkownika wiadomości e-mail, przyjęto, że jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tej osoby, to zgłoszenie powinno zostać potraktowane przez administratora danych osobowych jako wycofanie tej zgody.

Na tym etapie użytkownik musi też podać adres e-mail administratora danych, na który ma zostać przesłane żądanie. Adres ten użytkownik musi ustalić samodzielnie. W przypadku gdy chodzi o przetwarzanie danych w związku z wykonaniem umowy, to taki adres mógł zostać wskazany w treści podpisanej umowy. W innych przypadkach najlepiej poszukać taki adres na stronach internetowych administratora danych osobowych. W przypadku administratorów danych osobowych, którymi są organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego, takie adresy powinny zostać udostępnione na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).

Ostatni krok polega na uwiarygodnieniu zgłoszenia przez podanie danych osobowych zgłaszającego. Dla celów wysłania zgłoszenia konieczne jest zapoznanie się z regulaminem serwisu oraz zaznaczenie dwóch pól wyboru, tj. o akceptacji regulaminu oraz oświadczenia, że podane informacje są zgodne z prawdą. Po kliknięciu w przycisk "wyślij" na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca potwierdzenie zgłoszenia. Należy pamiętać, że potwierdzenie zgłoszenia jest możliwe tylko w ciągu 24 godzin od uzupełnienia formularza. Po tym czasie treść zgłoszenia, wraz z wszystkimi dostarczonymi danymi, zostaje usunięta z serwisu.

Jeżeli użytkownik kliknie w przesłany link aktywacyjny, to zgłoszenie zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail do wskazanego administratora danych oraz, jako kopia, na adres e-mail użytkownika dokonującego zgłoszenia.