Serwis używa plików cookies, których zakres wykorzystania określają ustawienia Twojej przeglądarki. Bez zmiany tych ustawień informacje z plików cookies mogą być wykorzystane w celu personalizacji wyświetlanych reklam. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
zamknij

Prawne pojęcie reklamy wprowadzającej w błąd

Jeżeli chodzi o prawne definicje reklamy wprowadzającej w błąd, to należy mieć na uwadze przede wszystkim prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawo przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. W pierwszym przypadku taka reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W drugim wchodzi w zakres pojęcia, jakim są zakazane praktyki rynkowe.

Zgodnie z tzw. klauzulą generalną zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Za taki czyn została uznana reklama wprowadzająca w błąd, to jest taka, która ma na celu wywołanie mylnego wrażenia u odbiorcy, przez co może wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Przy ocenie, czy dana reklama jest reklamą wprowadzającą w błąd, należy uwzględnić wszystkie jej elementy. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje tutaj na przykładowe elementy oceny, takie jak dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

W nieco inny sposób do pojęcia reklamy wprowadzającej w błąd podchodzi ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Na gruncie tej ustawy, reklama została zaliczona do szerszej kategorii, jaką są praktyki rynkowe, czyli działania lub zaniechania przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenia lub informacje handlowe bezpośrednio związane z promocją, lub nabyciem produktu przez konsumenta. Ustawa zakazuje nieuczciwych praktyk rynkowych, do których zalicza praktykę rynkową wprowadzającą w błąd.

Praktyka rynkowa jest wprowadzająca w błąd (czyli nieuczciwa), gdy zniekształca lub może zniekształcać zachowanie przeciętnego konsumenta w zakresie decyzji dotyczącej umowy. Dotyczy zarówno działań, jak i zaniechań ze strony przedsiębiorcy. Działaniami wprowadzającymi w błąd będzie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji (reklama fałszywa) lub rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd (reklama myląca). Z kolei zaniechaniami wprowadzającymi w błąd będą te w zakresie zatajenia lub nieprzekazania istotnych informacji dotyczących produktu (reklama niepełna).

O wprowadzającym w błąd charakterze reklamy mogą świadczyć informacje dotyczące produktu, jego rodzaju, cech i właściwości (spodziewanych wyników zastosowania produktu, testów i wyników badań lub kontroli przeprowadzanych na produkcie), dostępności, ceny, warunków płatności lub dostawy. Decydujące może być też wprowadzające w błąd informowanie lub brak informowania o prawach konsumenta, lub o obowiązkowych informacjach, które należy przekazać konsumentowi na podstawie właściwych przepisów.

Za przykłady reklamy wprowadzającej w błąd niech posłużą nadużycia w zakresie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji lub sprawiania takiego wrażenia, że produkt jest w stanie leczyć choroby, zaburzenia lub wady rozwojowe (np. w reklamie w suplementów diety). Taką reklamą będzie też niezgodne z prawdą informowanie o promocji (w tym o ograniczonej ilości produktów oferowanych na określonych warunkach), działania kryptoreklamowe (w tym podszywanie się pod działania redakcyjne) lub informowanie o fikcyjnych konkursach lub promocjach celem zachęcenia do skorzystania z produktu.

Niezależnie od innych środków prawnych, zarówno działania reklamowe wprowadzające w błąd będące czynami nieuczciwej konkurencji, jak i te stanowiące nieuczciwe praktyki rynkowe, mogą zadecydować o odpowiedzialności danego przedsiębiorcy za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym o nałożeniu na niego kary pieniężnej w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Oferty lub reklamy dostępne w Internecie, które mogą wprowadzać w błąd lub mogą być oceniane jako nieuczciwe, można zgłaszać za pomocą formularza Podejrzane oferty. Takie zgłoszenia zostaną automatycznie opublikowane w serwisie na podstronie Podejrzane oferty.